در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 13 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 13 نگارش سوم

1- از روی شش سطر اولِ درس، باخطِ خوانا و زیبا بنویس.

آن روز هوا بارانی بود. باران پایزی که از شب گذشته آغاز شده بود، همچنان نرم نرمک می  بارید. معلم ورزش به کلاس آمد و گفت: «بچه ها، امروز زمین برای نرمش و ورزش مناسب نیست؛ بنابراین در کلاس می مانیم و درباره ی چند موضوع مهم، گفت و گو می کنیم. دلم می خواهد همه با علاقه در بحث امروز شرکت کنید.»

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

حرفه ای – تعطیلی – جلب – محلّ مخصوص – ماهرانه – نام نویسی

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آن ها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

حرفه ای: برای ورزش کردن به صورت حرفه ای، اول رشته ی ورزشی مورد علاقه ی خود را انتخاب کنید.

تعطیلی: آن روز بعد از تعطیلی مدرسه، همراه دوستم به طرف خانه راه افتادیم.

جلب: جلوی در، نوشته ای نظرم را جلب کرد :«به فرزندان خود شنا بیاموزید.»

محلّ مخصوص: کفش ها و لباس هایمان را در محل مخصوص گذاشتیم.

ماهرانه: بعضی از آن ها بسیار ماهرانه شنا می کردند.

نام نویسی: پس از صحبت های مربی شنا، در دوره ی آموزشی نام نویسی کردم.

3- مانند نمونه کامل کن.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 13 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 13 نگارش سوم

برچسب شده در: