در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 20 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 20 نگارش سوم

1- از روی گزارش گروه مسعود، باخط خوانا و زیبا بنویس.

2- کلمه ها و عبارت های زیر را به دقت بخوان.

هفته ی گذشته، دامنه ی کوهی، فضای سبز، یادداشت، هم فکری، ماهرانه، گزارش، صاف، محیطی سالم، عادت، آشغال و زباله، جوی آب، باعث

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس.

هفته ی گذشته، دامنه ی کوهی، یادداشت، هم فکری، گزارش، محیطی سالم، عادت، آشغال و زباله، جوی آب، باعث

3- مانند نمونه کامل کن.

ربط: رابط

شُکر: شاکر

گام به گام صفحات دیگر درس آسمان آبی طبیعت پاک

برچسب شده در: