در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 32 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 32 نگارش سوم

1- از روی بند اول و آخر درس، با خطِ خوانا و زیبا بنویس.

بند اول:

دو بلدرچین با جوجه های خود در کشتاری زندگی می کردند. روزها به دنبال غذا به صحرا می رفتند و شب ها به لانه ی خود بر می گشتند.

بند دوم:

مادر گفت: «تا وقتی که دهقان به امید دیگران نشسته بود، برای ما خطری نبود و ما هم نگران نبودیم؛ اما وقتی شنیدیم او تصمیم گرفته است خودش کار را انجام دهد: فهمیدم که اینا دیگر جای ماندن ما نیست.»

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

انتظار- خویشان- آشیانه ی ما- تعجّب

آن ها را در درس پیدا کن . از روی جمله هایی که این کلمه ها، در آن ها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

انتظار: امروز هر چه برزگر و پسرش به انتظار نشستند، کسی نیامد.

خویشان: برزگر پسر را نزد خویشان خود فرستاد تا خواهش کند که فردا به کمک آن ها بیایند تا کشتزار را درو کنند.

آشیانه ی ما: فردا هم کسی نخواهد آمد و آشیانه ی ما بر جا خواهد ماند.

تعجّب: جوجه ها تعجب کردند و از آن ها دلیلش را پرسیدند.

3- این کلمه ها را به چند شکل می توانی بخوانی؟ با هر شکل آن ها، یک جمله بساز.

«دم، ده»

دَم: بوی چای دَم شده در هوا پیچیده بود.

دُم: با دُم شیر بازی نکن.

دَه: دَه دانش آموز به همراه معلم خود به گردش رفتند.

دِه: هوای دِه بسیار پاکیزه است.

گام به گام صفحات دیگر درس بلدرچین و برزگر

برچسب شده در: