در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 37 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 37 نگارش سوم

1- از روی بند اول و دوم درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

همیشه انسان های بزرگ و فداکاری هستند که برای نجات جان دیگران با کمک به هم نوعان، جان خود را به خطر می اندازند؛ به همین سبب نام و یاد این افراد در کار، در ذهن مردم، جاودانه می ماند.

از این گونه انسان های بزرگ و افتخارآفرین، در هر کشوری، بسیار هست. در کشور بزرگ ایران نیز مردان و زنان، حتی کودکان و نوجوانان فداکار، فراوانند. زندگی این انسان ها، سرمشق و چراغ راه ماست.

2- کلمه ها و عبارت های زیر را، با دقت بخوان.

سَهام خیام، ریز علی خواجوی، هویزه، کشتزار، موفقیت، اشتیاق، ثبت نام، سنگ ریزه ها، تشکّر، اشغالگران، آغوش، پاکیزه، طفل، پاییزی، متوجّه، بحث، اثر، ریزش کوه

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، آن ها را بنویس.

سَهام خیام، ریز علی خواجوی، هویزه، موفقیت، اشتیاق، ثبت نام، اشغالگران، آغوش، طفل، پاییزی، متوجّه، اثر، ریزش کوه

3- مانند نمونه، با خط به هم وصل کن.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 37 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 37 نگارش سوم

برچسب شده در: