در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 42 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 42 نگارش سوم

1- متن درس را بخوان، همه ی جمله هایی را که فرمانروا به پیرمرد گفت، جدا کن و بنویس.

«از این همه کار خسته نمی شوی؟ این کارها، کار جوانان است. تازه، چند سال طول می کشد تا درخت گردو، بزرگ شود و میوه بدهد و آن وقت هم که معلوم نیست، تو زنده باشی!»

2- اول یک بار متن درس را برای خودت بخوان، بعد کتاب را ببند و کلمه هایی را که به یاد می آوری، در زیر بنویس.

فرمانروا، پیرمرد، روستا، میوه، گودال، ناراحت، فکر

3- مانند نمونه، به این قسمت از کلمه، یک جزء دیگر اضافه کن، تا کلمه ی معنی داری ساخته شود.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 42 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 42 نگارش سوم

برچسب شده در: