در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 48 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 48 نگارش سوم

1- از روی بند آخر درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

وقتی نگاه حضرت فاطمه (س) به لباس سبز بهشتی افتاد، اشک هایش جاری شد. عطر بهشتی پیراهن خیلی زود همه را به اتاق حضرت فاطمه(س) کشاند.

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

ازدواج – لطیفی – صدای ضعیفی – فقیرم – لباس کهنه – عروسی اش – نیازمندان

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن ها به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

ازدواج: پدر برای ازدواج او با حضرت علی (ع) یک پیراهن نو، به خانه آورد.

لطیفی: پارچه ی نرم و لطیفی داشت.

صدای ضعیفی: کسی با صدای ضعیفی گفت:«من زنی فقیرم، لباسی ندارم ک بر تن کنم.»

فقیرم: من زنی فقیرم.

لباس کهنه: از خانه ی رسول خدا یک لباس کهنه می خواهم تا به تن کنم.

عروسی: پیراهن نو برای عروسی اش بود.

نیازمندان: هرگز سعادتمند نخواهید شد، مگر چیزی را که دوست دارید به نیازمندان ببخشید.

3- مانند نمونه، به ابتدای این کلمه ها، کلمه ی «خوش» اضافه کن و سپس مخالف هر کلمه را جلوی آن بنویس.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 48 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 48 نگارش سوم

گام به گام صفحات دیگر درس پیراهن بهشتی

برچسب شده در: