در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 53 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 53 نگارش سوم

1- از روی بند اول درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

صدای باد می آید. باران بر بام های خالی می بارد. پرنده، آوازی دل نشین می خواند. بهترین سرودها و نغمه های طبیعت، اطراف را پر کرده است. سرود آبشار، موسیقی جویبار، نغمه ی پرندگان ….

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

بی انتهاست- سعادتمند- پرهای رنگارنگ پرندگان- چشم نواز- زعفران- ریحان- لطافت- خوش بوترین- غایب

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد؟ آن ها را بنویس.

بی انتهاست – پرهای رنگارنگ پرندگان – چشم نواز – زعفرا ن – ریحان – خوش بوترین – غایب

3- مانند نمونه جدول زیر را کامل کن.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 53 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 53 نگارش سوم

برچسب شده در: