در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 60 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 60 نگارش سوم

1- از روی بند سوم متن درس، با خط خوانا و زیبا بنویس.

راستش بهترین وقت برای من، آن لحظه ای است که مرا در آغوش می گیرید و به قلبتان نزدیک می کنید. در چنان لحظه هایی است که گرمای وجود شما را حس می کنم. ضربانِ قلب شما، نغمه ی زیبا و قشنگی دارد. من با شنیدن تپش قلب کوچولو و مهربانِ شما، از حالتان باخبر می شوم.

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقت بخوان.

مراقب – تشکّر – آزرده – باسوادتر – پرت – همراهانی – باغ های نور

آن ها را در درس پیدا کن و از روی جمله هایی که این کلمه ها در آن به کار رفته اند، با خط خوانا بنویس.

مراقب: خیلی مراقب هستید تا در باد و باران نمانم.

تشکر: از اینکه شما هر روز مرا توی کیفتان می گذارید و بر پشت خود سوار می کنید و به مدرسه می برید، لذت می برم.

آزرده: می دانم که گاهی بعضی از شما، از دست من خسته و آزرده می شوید.

باسوادتر: از اینکه می بینم شما هر روز همراه من، بزرگ تر و با سوادتر می شوید خیلی خوشحالم.

پرت: یک روز، یکی از بچه های همین کلاس، نمی دانم از چه چیزی ناراحت بود و مرا به گوشی ای پرت کرد.

همراهانی: ما همراهانی هستیم که با هم به سفرهای خیالی می رویم.

باغ های نور: تو را به باغ های نور می برد.

3- دور کلمه هایی که با «مند» ترکیب درستی ساخته اند، خط بکش.

سودمند – دریامند – توانمند – خطرمند – ارزشمند – هنرمند – شادمند – ثروتمند

سودمند، توانمند، ارزشمند، هنرمند، ثروتمند

گام به گام صفحات دیگر درس یار مهربان

برچسب شده در: