در این نوشته با جواب املا و واژه اموزی صفحه 8 نگارش سوم همراه شما هستیم.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 8 نگارش سوم

1- از روی پنج سطر اولِ درس، با خطّ خوانان و زیبا بنویس.

1- تابستان بود. امید با خانواده اش تازه به این محله آمده بود. او در کلاس سوم، ثبت نام کرده بود و هنوز به محلی جدید، عادت نکرده بود. امید از اینکه هیچ دوستی در آنجا نداشت، ناراحت بود و در گوشه ای نشسته بود و فکر می کرد. مادرش که داشت وسایل خانه را جابه جا می کرد، از او پرسید: «چرا این قدر ناراحت هستی؟ نگران نباش!

2- کلمه ها و عبارت های زیر را با دقّت بخوان.

اطراف- صف- ایستگاه- مغازه- فضای سبز- نمازخانه- معرفی- دروازه بان- خاطره- لحظه- فرصت

کدام یک از کلمه های بالا در متن درس وجود دارد، ان ها را بنویس

اطراف- صف- مغازه- فضای سبز- معرفی- دروازه بان- لحظه

3- با دیدن کلمه ی زیر، چه کلمه هایی را به یاد می آوری، آن ها را در زیر بنویس.

جواب املا و واژه اموزی صفحه 8 نگارش سوم
جواب املا و واژه اموزی صفحه 8 نگارش سوم

برچسب شده در: