در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه 35 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 35 دین و زندگی دهم

1) آیا وجود شیطان، مانع اختیار و اراده ما در تصمیم گیری ها می شود؟

خیر، زیرا کار شیطان فقط وسوسه کردن انسان است و با وسوسه کردن انسان هایی ک نفس ضعیف دارند، بر آنها چیره می شود

2) چه رابطه ای میان «توانایی ها و سرمایه ها» و «هدف» وجود دارد؟

هدف و مسیر حرکت هر فرد با توانایی ها و سرمایه هایش هماهنگ است.

3) خداوند، شیطان را از درگاه خود راند و برای همیشه او را طرد کرد، چون فرمان خدا را برای سجده بر انسان اطاعت نکرد. حال، دیدگاه و احساس خود را نسبت به انسان هایی که حاضر نیستند در برابر خدا سجده کنند و بندگی شیطان را می پذیرند، بیان کنید.

خدای متعال، علاوه بر اینکه عوامل رشد و کمال را به ما نشان داده، عوامل سقوط و گناه و دورماندن از هدف را نیز به ما معرفی کرده است. حال اینکه بعضی از انسان ها اسیر هوای نفس شده و بندگی شیطان را می کنند جز اینکه متأسفانه به خود ظلم می کنند و لذت های زودگذر دنیوی را به آرامش روحی و روانی و از همه مهمتر بهشت و لقای خدا ترجیح می دهند کار دیگری انجام نمی دهند.