در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه 38 دین و زندگی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 38 دین و زندگی دوازدهم

آیا می توان تنها به جنبه فردی توحید عملی معتقد بود ولی جنبه اجتماعی آن را قبول نداشت؟

خیر، زیرا میان بعد فردی و بعد اجتماعی توحید رابطه سَویه وجود دارد. هر قدر که مردم یک جامعه به سوی توحید حرکت کنند ، ارکان جامعه نیز بیشتر رنگ توحیدی رنگ توحیدی به خود می گیرد، همانطور که هر قدر نهاد های اجتماعی در خدمت اجرای قوانین الهی باشند، زمینه برای رشد انسان ها و حرکت به سوی خداوند و بندگی موحدانه آسان تر می گردد.

بنابراین اگر نهاد ها و ارکان یک جامعه مانند ارکان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و … توحیدی نباشد و جامعه بر اساس طاغوت اداره شود، بستر لازم برای حرکت انسان ها در مسیر توحید به سختی صورت خواهد گرفت. به عنوان مثال اگر اقتصاد یک جامعه بر اساس معاملات غیر شرعی و ربوی صورت گیرد، خواه ناخواه مال حرام وارد زندگی انسان ها می شود و آنها را از حرکت در مسیر توحید باز می دارد و یا اگر سیاست و حکومت یک جامعه طاغوت محور باشد، حاکمان آن جامعه مردم را به سوی گمراهی سوق می دهند. به این صورت که حکومت طاغوت، که جهان را به همین عالم ماده محصور می کند و قائل به ربوبیت خدا نیست، سعی می کند تا حقیقت انسان را به سطح همین بدن مادی فرو بکاهد و با تاکید صرف بر نیازهای مادی و لذت های دنیوی ، پیوسته توجه انسان های تحت حکومت خود را به این نوع نیاز ها مشغول می دارد و معلوم است که در چنین حکومتی، موحد بودن در بُعد فردی نیز بسی دشوار و مشکل است.

پاسخ کوتاه:خیر؛ زیرا انسان موحد برای انجام دستورات خداوند باید در محیط و جامعه‌ای‌ سالم زندگی کند؛ همچنین برخی احکام اجتماعی اسلام مانند امر به معروف و نهی از منکر نشان می‌دهد که انسان موحّد نمی‌تواند نسبت به جامعهٔ خود بی‌تفاوت باشد.