در این نوشته با جواب اندیشه و تحقیق صفحه 60 دین و زندگی دهم همراه شما هستیم.

جواب اندیشه و تحقیق صفحه 60 دین و زندگی دهم

1) تعدادی از کارهای نیک و تعدادی از گناهان را که در این دنیا قابل پاداش و مجازات نباشند، ذکر کنید.

کارهای نیک:

* مسجد و مدرسه ساختن

* شاد کردن دل دیگران

* نجات دیگران

کارهای بد:

* ستم کردن

* خودکشی

* قتل عمد

2) اگر در بحث وجود معاد، دلیلی جز خبر پیامبران نداشتید، آیا آن را می پذیرفتید؟ به چه دلیل؟

جواب مثبت است، چرا که به چندین دلیل که چند نمونه از آن در درس نیز ذکر شده است می توان به وجود معاد پی برد. برای مثال لازمۀ حکمت و عدل الهی وجود معاد می باشد.

3) رابطه میان «آفرینش استعدادها و سرمایه های مختلف در وجود انسان» و «ضرورت وجود معاد» را توضیح دهید.

خداوند حکیم است و کار بیهوده انجام نمی دهد پس معاد باید باشد تا پاسخگوی استعدادهای انسان باشد