در این نوشته با جواب انس با قرآن در خانه صفحه 96 قرآن ششم همراه شما هستیم.

جواب انس با قرآن در خانه صفحه 96 قرآن ششم

نام سه پیامبر الهی را که در سوره ی صَفّ آمده پیدا کن و بنویس.

1. حضرت موسی (ع)                    2.  حضرت محمد (ص)                3.  حضرت عیسی (ع)

برچسب شده در: