در این نوشته با جواب انس با قران در خانه صفحه 27 قران دوم همراه شما هستیم.

سوره ی فلق را بخوان و زیر کلماتی که تنوین «ــٍـ» خط بکش.

image 82

برچسب شده در: