در این نوشته با جواب انس با قران در خانه صفحه 33 قران دوم همراه شما هستیم.

این عبارت قرآنی را بخوان و زیر کلمات دارای تنوین «ــًـ ا» خط بکش.

image 88

برچسب شده در: