در این نوشته با جواب انس با قران در خانه صفحه 37 قران دوم همراه شما هستیم.

جواب انس با قران در خانه صفحه 37 قران دوم

1- یک بار سوره های حمد و توحید را با صدای بلند برای اعضای خانواده بخوان و سعی کن به تدریج این دو سوره را حفظ کنی.

2- کلمات و عبارات قرآنی این صفحه را بخوان و تعداد «هو ، ـهو» «هی ، ـهی» را مشخص کن.

هو ، ـهو  : 6 عدد                      هی ، ـهی : 6 عدد

برچسب شده در: