در این نوشته با جواب ایستگاه فکر صفحه ی 15 علوم دوم همراه شما هستیم

جواب ایستگاه فکر صفحه ی 15 علوم دوم

مینا برگه‌ی یادداشت خود را گم کرده است امّا سمیّه آن را همراه دارد.


کدام یک می‌تواند مشاهدات خود را دقیق بیان کند. چرا؟


سمیه: چون برگه‌ای یادداشت خود را به همراع دارد ولی مینا برگه‌ای یادداشت خود را گم کرده و نمی‌تواند مشاهدات خود را دقیق بیان کند.


یادداشت برداری به ما کمک می‌کند، آنچه را مشاهده می‌کنیم، دقیق بیان کنیم.

برچسب شده در: