در این نوشته با جواب ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب ایستگاه فکر صفحه 38 هدیه چهارم

این متن را بخوانید و به پرسش پایان آن پاسخ دهید.

پیامبر اسلام – صلّی الله علیه و آله – پسری به نام ابراهیم داشت. ابراهیم در کودکی از دنیا رفت. پیامبر از مرگ فرزندش بسیار غمگین شد امّا صبر خود را از دست نداد. اتّفاقاً همان روز خورشید گرفت. بعضی از مردم تصوّر کردند که خورشید در مرگ فرزند پیامبر عزادار شده است!

پیامبر اسلام – صلّی الله علیه و آله – که همیشه می کوشید مردم را از گمراهی نجات دهد، فرمود: «خورشید گرفتگی به غم یا شادی ما ربطی ندارد بلکه نشانه ای از نشانه های قدرت خدا و نظم جهان است.» سپس، به مسلمانان یاد داد که چگونه نماز آیات بخوانند و بزرگی و توانایی خدا را به یاد آورند. پیامبر به آنها آموخت که نماز آیات مانند نماز صبح دو رکعتی است امّا با آن تفاوت هایی دارد.

میان نماز صبح و نماز آیات چه تفاوت هایی هست؟

در نماز آیات سوره دوم را به پنج قسمت تقسیم می کنیم و بعد از هر قسمت به رکوع می رویم، در واقع پنج رکوع در هر رکعت داریم.

برچسب شده در: