در این نوشته با جواب ایستگاه فکر صفحه 80 هدیه چهارم همراه شما هستیم.

جواب ایستگاه فکر صفحه 80 هدیه چهارم

دوستان شما چه ویژگی های خوبی دارند؟ چهار ویژگی خوب دوستانت را بنویس.

آیا می دانی تمام این ویژگی هایی که برای دوستانت نوشتی، و یژگی های خودت هم هستند؟

شاید بگویی من که بعضی از این ویژگی ها را ندارم! امّا دیر یا زود شما هم دارای این ویژگی ها خواهی شد؛ می دانی چرا؟

برای پاسخ دادن به این سؤال، درباره ی این شعر با دوستان خود گفت وگو کن و معنای آن را در چند جمله بنویس.

                   تو اوّل بگو با یکان زیستی           پس آنگه بگویم که تو کیستی

جواب قسمت دوم سؤال: انسان با هر کس هم نشینی کند و دوست باشید، خلق و خوی او را پیدا می کند، چون دوست تاثیر زیادی بر انسان می گذارد و آن هم به این دلیل است که ما خیلی از  وقتمان را با دوستانمان می گذرانیم.

برچسب شده در: