در این نوشته با جواب باهم بیندیشید صفحه 55 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب باهم بیندیشید صفحه 55 شیمی یازدهم

1) شکل زیر دو نمونه از هوای صاف شهر شما را با جرم یکسان نشان میدهد. با توجه به آن در هر مورد با خط زدن واژۀ نادرست، عبارت را کامل کنید.

جواب باهم بیندیشید صفحه 55 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 55 شیمی یازدهم

الف) شکل A، نمونه ای از هوا را در ظهر/شب نشان می دهد.

شکل A ، نمونه ای از هوا را در «شب» نشان می دهد.

ب) شکل B، نمونه ای از هوا را در یک روز تابستانی/زمستانی نشان می دهد.

شکل B، نمونه ای از هوا را در یک روز «تابستانی» نشان می دهد.

پ) اگر مجموع انرژی جنبشی ذره های سازنده یک نمونه ماده، هم ارز با انرژی گرمایی آن باشد، انرژی گرمایی A/B بیشتر بوده زیرا شمار مولکول های/دمای آن بیشتر است.

اگر مجموع انرژی جنبشی ذره های سازنده یک نمونه ماده، هم ارز با انرژی گرمایی آن باشد، انرژی گرمایی «B» بیشتر بوده زیرا «دمای» آن بیشتر است.

2) با توجه به شکل های زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

الف) میانگین تندی مولکول های آب را در دو ظرف مقایسه کنید.     

میانگین تندی مولکول های به دما بستگی دارد و چون دما در دو ظرف یکسان است میانگین تندی برابر است

ب) انرژی گرمایی آب موجود در کدام ظرف بیشتر است؟ چرا؟

image 153
جواب باهم بیندیشید صفحه 55 شیمی یازدهم

B، زیرا در ظرف B مقدار ماده بیش تر است. بنابراین مجموع انرژی گرمایی ذرات بیش تر است