در این نوشته با جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم

با توجه به شکل های داده شده، به پرسش های زیر پاسخ دهید

f2f3eb63 41b6 4dd7 9534 461167d807a7

الف) توضیح دهید چرا تخم مرغ در آب می پزد اما در روغن زیتون تغییر محسوسی نمی کند؟

ظرف حاوی آب برای رسیدن به دمای 75 درجه انرژی گرمایی بیشتری جذب نموده و انرژی گرمایی بیش تری دارد لذا گرمای بیش تری به تخم مرغ منتقل می شود

ب) می دانید که ظرفیت گرمایی ماده هم ارز با گرمای لازم برای افزایش دمای آن به اندازۀ یک درجۀ سلسیوس است. با این توصیف ظرفیت گرمایی آب و روغن زیتون را محاسبه و با یکدیگر مقایسه کنید.

جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم

پ) ظرفیت گرمایی ماده به چه عواملی بستگی دارد؟

به جرم ماده ، نوع ماده ، حالت فیزیکی بستگی دارد.

ت) در فیزیک دهم آموختید که ظرفیت گرمایی یک گرم ماده، ظرفیت گرمایی ویژه یا گرمای ویژه (c) آن ماده را نشان می دهد، مقدار این کمیت را برای آب و روغن زیتون حساب و با هم مقایسه کنید.

ظرفیت گرمایی ویژه آب بیش تر از روغن است.

image 155

ث) رابطه ای میان ظرفیت گرمایی و گرما ویژه یک ماده بیابید.

جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 57 شیمی یازدهم