در این نوشته با جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم

1) با توجه به واکنش های زیر پاسخ دهید:

N2 (g) + 3H2 (g)  →  2NH3 (g) + 93 kj

N2H4 (g) + H2 (g)  →  2NH3 (g) + 183 kj

الف) چرا گرمای آزاد شده در دو واکنش متفاوت است؟ توضیح دهید.

سطح انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها در دو واکنش متفاوت است لذا اختلاف سطح انرژی فرآورده و واکنش دهنده ها در دو واکنش متفاوت خواهد بود.

ب) در کدام واکنش، مواد واکنش دهنده پایدارتر است؟ چرا؟

سطح انرژی پتانسیل واکنش دهنده ها در دو واکنش متفاوت است لذا اختلاف سطح انرژی فرآورده و واکنش دهنده ها در دو واکنش متفاوت خواهد بود

جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم

2) گرافیت و الماس دو آلوتروپ کربن هستند که فراوردۀ واکنش سوختن کامل آنه از کربن دی اکسید است.

C (s, گرافیت) + O2 (g)  →  CO2 (g) + 393/5 kj

C (s, الماس) + O2 (g)  →  CO2 (g) + 395/4 kj

الف) چرا گرمای حاصل از سوختن یک مول گرافیت متفاوت از یک مول الماس است؟

سطح انرژی پتانسیل گرافیت و الماس با هم متفاوت و سطح انرژی فراورده ها یکسان است. به همین جهت میزان گرمای آزاد شده متفاوت خواهد بود

ب) الماس پایدارتر است یا گرافیت؟ چرا؟

گرافیت پایدار تر است زیرا گرمای کم تری آزاد شده لذا سطح انرژِی گرافیت پایین تر از الماس است

image 157

پ) از سوختن کامل 7.2g گرافیت، چند کیلوژول گرما آزاد می شود؟

جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم

3) با توجه به واکنش

2 H2 (g) + O2 (g)  →  2H2O (g) + 484 kj

پیش بینی کنید گرمای واکنش

2 H2 (g) + O2 (g)  →  2H2O (l)

کدام است (-572kJ ، +572kJ ، -422KJ، +422kJ)؟ چرا؟

3) 572- ، تفاوت دو واکنش در حالت فیزیکی فراورده است.سطح انرژی آب مایع پایین تر از آب گازی است به همین جهت گرمای بیش تری آزاد می شود.

جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم
جواب باهم بیندیشید صفحه 62 شیمی یازدهم