در این نوشته با جواب باهم بیندیشیم صفحه 22 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم

جواب باهم بیندیشیم صفحه 22 شیمی دوازدهم

آ ) توضیح دهید چرا در هر سه محلول [H+]=[F] است؟

زیرا به ازای هر مولکول FH که در آب یونیده می شود یک یون F(aq) همراه با یک یون  H+(aq) تولید می شود .

ب) کسر داده شده در ستون آخر را عبارت ثابت تعادل می نامند و با K نمایش می دهند. مقدار K را حساب کرده و جاهای خالی را پر کنید.

جواب باهم بیندیشیم صفحه 22 شیمی دوازدهم
جواب باهم بیندیشیم صفحه 22 شیمی دوازدهم


پ) توضیح دهید آیا نتیجه گیری زیر درست است؟

K برای یک واکنش تعادلی در دمای معین، مقداری ثابت است.

این یافته های تجربی نشان می دهد در یک دمای معینی برای هر سامانه تعادلی ، فقط یک مقدار ثابت برای  K وجود دارد .

به عبارتی دیگر:در دمای معیین با کم شدن غلظت واکنش دهنده‌ها، غلظت فراورده‌ها افزایش می‌یابد و برعکس، پس همواره مقدار ثابت تعادل در دمای ثابت، مقداری ثابت است.

ت) آیا ثابت تعادل در دمای ثابت به مقدار آغازی واکنش دهنده ها بستگی دارد؟ توضیح دهید.

خیر؛ زیرا مطابق جدول، با انحلال مقادیر متفاوت از HF در آب و ایجاد یک سامانه تعادلی، برای K تنها یک مقدار در دمای اتاق بدست آمده است.

2ــ اگر غلظت تعادلی یون هیدرونیوم در محلول استیک اسید در دمای معین برابر با 0/0006 mol L-1 باشد:

آ) غلظت تعادلی یون استات (CH3COO)  را تعیین کنید .

از آنجا که در محلول استیک اسید به ازای یونش هر مولکول CH3COOH تنها یک یون H+(aq) و یک یون CH3COOتولید می شود:

image 111

ب) اگر غلظت تعادلی استیک اسید در این محلول برابر با 0/02 مولار باشد، ثابت تعادل را در این دما حساب کنید.

image 110