جواب با هم بیاندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم


haladars مرداد 14, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیاندیشیم صفحه ۹ شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیاندیشیم صفحه 9 شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 9 شیمی دهم

توده‌های سرطانی، یاخته‌هایی هستندکه رشد غیرعادی و سریع دارند. شکل زیر اساس استفاده از رادیو ایزوتوپ‌ها را برای تشخیص تودۀ سرطانی نشان می‌دهد. با بررسی آن، فرایند تشخیص بیماری را توضیح دهید. دود سیگار و قلیان، مقدار قابل توجهی مواد پرتوزا دارد. از این رو اغلب افرادی که به سرطان ریه دچارمی‌شوند، سیگاری هستند.


برای تشخیص سلول‌های سرطانی، ماده رادیوایزوتوپ (گلوکز حاوی اتم پرتوزا) به بدن فرد تزریق می‌شود. رادیوایزوتوپ‌ها در بافت‌هایی که متابولیسم بیشتری دارند، تجمع بیشتر دارند. بنابراین از طریق دستگاه گردش خون، این مواد پرتوزا و گلوکزهای معمولی به توده سرطانی که رشد سریعی دارند، وارد می‌شوند. 


درون توده‌های سرطانی، رادیو ایزوتوپ شروع به پرتودهی می‌کند و خود بافت منبع تابش پرتو می‌شود و پرتوهایی با انرژی مناسب برای آشکارسازی ساطع می‌شود  که دستگاه آشکارساز پرتو می‌تواند به اشکاری سازی این پرتوها کمک کند.

جواب با هم بیاندیشیم صفحه 9 شیمی دهم
جواب با هم بیاندیشیم صفحه 9 شیمی دهم

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه