در این نوشته با جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم

با توجه به شکل های زیر به پرسش ها پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم

الف) جدول را کامل کنید.

جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشید صفحه 101 شیمی یازدهم

ب) به دسته ای از ترکیب های جدول، درشت مولکول می گویند. این مفهوم را در یک سطر تعریف کنید.

مولکول هایی که شمار اتم های سازنده آن بسیار زیاد ، اندازه مولکول های آن بسیار بزرگ و جرم مولی بسیار زیاد دارند را درشت مولکول می گویند.

پ) درشت مولکول های جدول صفحۀ پیش را با هم مقایسه کنید. چه شباهت ها تفاوت هایی دارند؟

شباهت: درشت مولکول ها اندازه، تعداد اتم و جرم مولی بسیار زیاد دارند و در اغلب آن ها واحد های تکرار شونده وجود دارد.

تفاوت: از نظر نوع اتم های تشکیل دهنده ( مانند ترکیبات اکسیژن دار و نیتروژن دار و …) ساختار(زنجیره ای، حلقوی) ، واحد های تشکیل دهنده، متفاوت هستند در ضمن بعضی از درشت مولکول ها در طبیعت وجود دارند و برخی ساخته دست انسان هستند

ت) در کدام مولکول ها بخش هایی هست که در سرتاسر مولکول تکرار شده است؟

سلولز – نشاسته گندم- پلی اتن

ث) سلولز و نشاسته، پلیمر (بسپار) اند، با توجه به ساختار آنها پلیمر را تعریف کنید.

پلیمرها، درشت مولکول هایی هستند که از اتصال تعداد بسیار زیادی واحد های یکسان و کوچک تکرار شونده (تکپار یا مونومر ) تشکیل می شوند.

ج) پیش بینی کنید نیروی بین مولکولی در کدام دسته از مواد قوی تر است؟ چرا؟

درشت مولکول ها – زیرا هر چه جرم و حجم مولکول بیشتر باشد نیرو های بین مولکولی قویتر می شوند