جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم

با توجه به دو ساختار داده شده به پرسش ها پاسخ دهید:

image 516
جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم

الف) پیش بینی کنید چه نوع نیروهای بین مولکولی در این دو الکل وجود دارد؟

نیروی جاذبه واندر والس و پیوند هیدروژنی

ب) مولکول این الکل ها دو بخش قطبی و ناقطبی دارند. با توجه به اینکه گشتاور دوقطبی هیدروکربن ها حدود صفر است، این دو بخش را در هر مولکول بالا مشخص کنید.

جواب با هم بیندیشید صفحه 110 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم

پ) پیش بینی کنید در شرایط یکسان انحلال پذیری کدام الکل در آب بیشتر است؟

انحلال پذیری اتانول در آب بیشتر است . هنگامی که بخش ناقطبی یک مولکول ، بزرگتر از بخش قطبی آن باشد خواص ناقطبی مولکول بر خواص قطبی آن غلبه می کند. به همین جهت اتانول در آب حل نمی شود اما اتانول در آب با ایجاد پیوندهای هیدروژنی حل می شود.

ت) درستی پیش بینی خود را با توجه به داده های جدول زیر بررسی کنید.

جواب با هم بیندیشید صفحه 110 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشید صفحه ۱۱۰ شیمی یازدهم

همان طور که در جدول مشاهده می شود اتانول به هر نسبتی در آب حل می شود اما الکل هشت کربنه انحلال پذیری کمی در آب دارد

ث) درباره درستی جمله زیر گفت و گو کنید.


«با افزایش طول زنجیر هیدروکربنی در الکل ها، نیروی واندروالس بر هیدروژنی غلبه می کند و ویژگی ناقطبی الکل افزایش می یابد.»

جمله درست است زیرا در الکل ها دو نوع نیروی بین مولکولی وجود دارد : پیوند هیدروژنی در یک سر مولکول که به دلیل پیوند بین اتم اکسیژن و هیدروژن وجود دارد و نیروی واندوالس که از سمت زنجیره کربنی وجود دارد .
هرچه زنجیره کربنی بزرگتر باشد نیروی واندروالس قویتر شده و بر پیوند هیدروژنی غلبه می کند و ویژگی ناقطبی الکل زیاد می شود

ج) نمودار زیر انحلال پذیری الکلها را در مقایسه با هیدروکربن ها در آب نشان می دهد. روند تغییر آنها را توضیح دهید.

image 517

آلکان های راست زنجیر چون مولکول های نا قطبی هستند در آب حل نمی شوند اما در الکل ها دو بخش قطبی و نا قطبی وجود دارد در الکل ها یی که تعداد کربن کمتری دارند بخش قطبی به بخش نا قطبی غلبه می کند و در نتیجه الکل در آب حل می شود اما با افزایش تعداد اتم های کربن بخش ناقطبی به بخش قطبی غلبه کرده و در نتیجه انحلال پذیری الکل در آب کم می شود

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه