جواب با هم بیندیشیم صفحه 102 شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 102 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 102 شیمی دهم

با توجه به نمودار 2 ، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ) انحلال پذیری لیتیم سولفات در 85 درجه سانتی گراد چند گرم است؟ در چه دمایی انحلال پذیری آن برابر با 28 گرم است؟

با توجه به نمودار در دمای 85 درجه انحلال پذیری لیتیم سولفات در حدود 23 گرم در 100 گرم آب است و طبق همین نمودار انحلال پذیری 28 گرم مربوط به دمای 50 درجه است.

ب) هریک از نقطه های B و C نسبت به منحنی انحلال پذیری KCl نشان دهنده چه نوع محلولی است؟ توضیح دهید.

در نقطه C محلول سیر نشده است زیرا گرم جسم حل شونده کمتر از انحلال پذیری در این دماست. و در نقطه B محلول فراسیر شده است زیرا گرم جسم حل شده بیش از میزان بیش از میزان انحلال پذیری در این دماست.

نقاط روی منحنی انحلال پذیری محلول سیر شده در آن دما را نشان می دهد.

پ) هنگامی که 133 گرم محلول سیرشده لیتیم سولفات را از دمای 20 درجه تا دمای 70 درجه سانتی گراد گرم می کنیم، چه رخ می دهد؟ توضیح دهید.

انحلال پذیری لیتیم سولفات در دمای 20 درجه برابر با 33 گرم و در دمای 70 درجه 25 گرم است پس انتظار می رود 8 گرم لیتیم سولفات از محلول جدا شده و رسوب کند.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 102 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 102 شیمی دهم

ت) انحلال پذیری کدام ترکیب یونی کمتر به دما وابسته است؟ چرا؟

NaCl ؛ چون با افزایش دما، انحلال پذیری آن تغییر چندانی نکرده است و منحنی آن تقریباً یک خط راست است.

ث) نقطه A روی نمودار انحلال پذیری KCl عرض از مبدأ آن نام دارد. این نقطه نشان دهنده چیست؟ توضیح دهید.

ث) نقطه A (عرض از مبدا) نشان دهنده میزان انحلال پذیری KCl را در دمای صفر درجه سلیسیوس نشان می دهد.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه