جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۴ شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۴ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۴ شیمی دهم

۱) شکل زیر مولکول های F2 و HCl با جرم مولی نزدیک به یکدیگر را در یک میدان الکتریکی نشان می دهد.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 104 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۰۴ شیمی دهم

آ) کدام یک دارای مولکول های قطبی است؟ چرا؟

HCl زیرا مولکول های آن در میدان الکتریکی جهت گیری کرده اند.

ب) اگر نقطه جوش F2 و HCl به ترتیب برابر با -۱۸۸ درجه و -۸۵ درجه ساننی گراد باشد، نیروهای بین مولکولی در کدام یک قوی تر است؟ توضیح دهید.

دمای جوش HCl حدود (۱۰۳ درجه بالاتر از فلور -۱۸۸) است. این ویژگی نشان می دهد که برای غلبه بر نیرو های بین مولکولی در HCl و تبدیل آن از حالت مایع به بخار , انرژی گرمایی بیشتری نسبت به فلور نیاز است.

پ) جمله زیر را با خط زدن واژه های نادرست کامل کنید.

در مواد مولکولی با جرم مولی (مشابه / متفاوت) ، ماده با مولکول های (قطبی / ناقطبی)، نقطه جوش بالاتری دارد.

۲) جرم مولی گازهای نیتروژن ( N2 ) و کربن مونوکسید (CO) برابر است، بر این اساس:

آ) پیش بینی کنید مولکول های دو اتمی کدام گاز در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند؟ چرا؟

انتظار می رود مولکول ۲ اتمی کربن مونو اکسید (بر خلاف نیتروژن) در میدان الکتریکی جهت گیری نماید زیرا مولکول های ۲ اتمی که از اتصال اتم های گوناگون تشکیل شده اند , قطبی هستند و در میدان الکتریکی جهت گیری می کنند.

ب) کدام یک در شرایط یکسان آسان تر به مایع تبدیل می شود؟ توضیح دهید.

هر چه نیرو های بین مولکولی ماده ای قوی تر باشد آن ماده درشرایط یکسان در دمای بالاتری به جوش می آید. اگر مواد در حالت گاز باشند , هر چه نیرو های بین مولکولی قوی تر باشند مولکول ها بهتر در کنار هم قرار می گیرند؛ زیرا در میان مولکول های قطبی کربن مونو اکسید جاذبه بیشتری نسبت به مولکول های ناقطبی نیتروژن وجود دارد.

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه