در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 107 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 107 شیمی دهم

1) در جدول های زیر برخی خواص ترکیب های هیدروژن دار عنصرهای گروه ١۵ و ١٧ جدول دوره ای آمده است.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 107 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 107 شیمی دهم

آ) در میان ترکیب های هر جدول انتظار دارید مولکول های کدام ماده توانایی تشکیل پیوندهای هیدروژنی را داشته باشد؟ توضیح دهید.

در جدول سمت چپ آمونیاک و در جدول سمت راست هیدروژن فلورید. زیرا دمای جوش هر یک از آن ها با جرم مولی کمتر نسبت به ترکیبات مشابه شان به طور غیر عادی بالا تر است.

ب) جمله زیر را با خط زدن واژه های نادرست، کامل کنید.

پیوند هیدروژنی، (قوی ترین / ضعیف ترین) نیروی بین مولکولی در موادی است که در مولکول آنها، اتم (Br ، Cl و / F و N و O) با پیوند اشتراکی متصل است.

2) اتانول و استون دو ترکیب آلی اکسیژن دار هستند که به عنوان حلال در صنعت و آزمایشگاه به کار می روند. به کمک داده های جدول زیر پیش بینی کنید. هر یک از نقطه جوش های 56 درجه و 78 درجه سانتی گراد مربوط به کدام ترکیب است؟ چرا؟

image 455

در ساختار اتانول بر خلاف استون هیدروژن با پیوند کوالانسی به اتم اکسیژن وصل شده است. پس میان مولکول های آن پیوند های قوی هیدروژنی وجود دارد و باید دمای جوش بالا تری نسبت به استون داشته باشد. در واقع دمای جوش 78 درجه مربوط به اتانول و 56 درجه مربوط به استون است.

برچسب شده در: