جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۱۴ شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۱۴ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۱۴ شیمی دهم

۱) نمودار زیر انحلال پذیری سه گاز را که با آب واکنش شیمیایی نمی دهند در دمای C 20 نشان می دهد. با توجه به آن، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 114 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۱۱۴ شیمی دهم

آ) این نمودار تأثیر چه عاملی را بر انحلال پذیری گازها نشان می دهد؟ توضیح دهید.

این نمودار تاثیر فشار گاز بر میزان انحلال پذیری این گاز ها را در دمای ثابت نشان می دهد به طوری که هر چه میزان فشار افزایش یابد انحلال پذیری گاز نیز در همان دما افزایش می یابد.

ب) نتیجه گیری از این نمودار قانون هنری نام دارد. آن را در یک سطر توضیح دهید.

قانون هنری: میزان انحلال پذیری یک گاز در آب با در دمای ثابت با فشار گاز رابطه مستقیم دارد.

پ) شیب نمودار برای کدام گاز تندتر است؟ از این واقعیت چه نتیجه ای می گیرید؟

برای گاز NO شیب نمودار تند تر است. در واقع با افزایش فشار گاز در دمای ثابت ، افزایش انحلال پذیری محسوس تر است زیرا نیتروژن مونو اکسید بر خلاف گاز نیتروژن و اکسیژن قطبی است.

۲) با توجه به اینکه گشتاور دوقطبی کربن دی اکسید برخالف NO صفر است:

آ) پیش بینی کنید در دما و فشار معنی، انحلال پذیری کدام گاز در آب بیشتر است؟ چرا؟

انتظار می رود NO با مولکول های قطبی، انحلال پذیری بیشتری نسبت به کربن دی اکسید با مولکول های ناقطبی داشته باشد زیرا آب از مولکول های قطبی تشکیل شده است و مواد با مولکول های قطبی را بهتر در خود حل می کند.

ب) آزمایش ها نشان می دهد که در فشار یک امتسفر و در هر دمایی، انحلال پذیری گاز کربن دی اکسید بیشتر از NO است. چرا؟

نکته مهم این است که انحلال NO در آب مولکولی ست در حالی که انحلال کربن دی اکسید در آب هم مولکولی ست و هم با انجام واکنش شیمیایی و تولید محلول اسیدی همراه است. انجام واکنش شیمیایی باعث می شود که انحلال پذیری کربن دی اکسید در آب در شرایط یکسان از انحلال پذیری نیتروژن مونو اکسید بیشتر باشد همچنین مولکول کربن دی اکسید از مولکول نیتروژن سنگین تر است که این خود باعث انحلال پذیری بیشتر کربن دی اکسید می شود.

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه

1 دیدگاه ها