در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 118 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 118 شیمی دهم

1- مطابق شکل زیر، حجم های برابری از آب دریا و آب مقطر به وسیله یک غشای نیمه تراوا از یکدیگر جدا شده اند.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 118 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 118 شیمی دهم

آ) اگر این غشا مانع گذر یون های سدیم و کلرید شود، با گذشت زمان چه رخ می دهد؟

با گذشت زمان  مولکول های آب با عبور از غشای نیمه تراوا از آب خالص که محیطی رقیق است به آب دریا که غلیظ تر است مهاجرت می کنند.

ب) آیا با این روش می توان آب دریا را نمک زدایی و آب شیرین تهیه کرد؟ چرا؟

خیر – با این روش آب خالص مصرف شده و آب دریا رقیق تر می شود در واقع با این روش نمی توان آب دریا را نمک زدایی کرد و آب شیرین به دست آورد.

پ) براساس شکل زیر، اگر بر پیستون نیرو وارد کنیم، چه رخ می دهد؟ چرا؟

image 463

وارد کردن فشار به پیستون مانع از مهاجرت خود به خودی مولکول های آب از آب خالص رقیق به آب دریا که غلیظ تر است می شود. به طوری که اگر فشار وارد شده به پیستون به یک حد معین برسد مهاجرت مولکول های آب از آب خالص به آب دریا متوقف می شود. یعنی از انجام اسمز جلوگیری می شود.

ت) چرا فرایند انجام شده در قسمت «پ» را اسمز وارونه (معکوس) می نامند؟

اگر فشار وارد بر پیستون از یک حد معین فرا تر رود مولکول های آب از دریا به آب خالص مهاجرت می کنند که به آن اسمز معکوس می گوییم.

2- با توجه به شکل زیر، چگونگی تولید آب شیرین از آب دریا را توضیح دهید.

image 464
جواب با هم بیندیشیم صفحه 118 شیمی دهم

آب دریا از یک سو وارد دستگاه شده و سپس با ایجاد فشار بیش از حد نیاز و ایجاد اسمز معکوس از آب شور دریا آب شیرین به دست می آید.

برچسب شده در: