در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم

1-  با حل شدن اسیدها یا بازها در آب، مقدار یون های موجود در آب افزایش می یابد. شکل های زیر نمای ذره ای از محلول چند ماده در آب را نشان می دهند. با توجه به شکل و تغییر رنگ کاغذ pH به پرسش ها پاسخ دهید

جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم

آ) کدام محلول ها خاصیت اسیدی و کدام ها خاصیت بازی دارند؟

محلول ها 2 و3 اسیدی و محلول های 1 و 4 بازی هستند.

ب) خاصیت اسیدی محلول های 2و 3 را به کدام یون نسبت می دهید؟ چرا؟

یون H3O+(aq) ، یونی که در محلول (2) و (3) به طور مشترک یافت می شود .

پ) خاصیت بازی محلول های 1و 4 را به کدام یون نسبت می دهید؟ چرا؟

یون OH- (aq) ، یونی که در محلول (1) و (4) به طور مشترک یافت می شود.

2- یافته هایی از این دست به آرنیوس کمک کرد تا مدلی برای اسید و باز ارائه کند. اگر اساس مدل آرنیوس افزایش غلظت یون های H+(aq) و OH (aq) باشد، اسید و باز آرنیوس را تعریف کنید.

اسید آرنیوس در آب باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم و باز آرنیوس در آب باعث افزایش غلظت یون هیدروکسید می شود .

3- در هر مورد با خط زدن واژه نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 14 شیمی دوازدهم