در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم

به اسیدی که هر مولکول آن در آب تنها می تواند یک یون هیدرونیوم تولید کند، اسید تک پروتون دار می گویند. با این توصیف :

1- معادله یونش را برای اسیدهای تک پروتون دار HCl(aq) و HF(aq) در آب بنویسید.

image 68

2- نمودارهای زیر غلظت نسبی گونه های موجود در محلول این دو اسید را پیش و پس از یونش نشان می دهند

جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم

آ) کدام اسید به طور کامل و کدامیک به طور جزئی یونیده شده است؟

HXبه طور کامل اما HA به طور جزئی یونیده شده است .

ب) کدام نمودار را می توان به هیدروکلریک اسید و کدام نمودار را می توان به هیدروفلوئوریک اسید نسبت داد؟ چرا؟

 نمودار سمت راست انحلال HCl و نمودار سمت چپ HF را نشان  می دهد . زیرا هیدروکلریک اسید به طور کامل اما HF به طور جزئی یونیده شده است .

3- شیمی دان ها برای بیان میزان اسیدها، از کمیتی به نام درجه یونش(α( استفاده می کنند که به صورت زیر بیان می شود

image 69

آ) پیش بینی کنید درجه یونش برای HCl در محلول هیدروکلریک اسید چند است؟چرا؟

برابر با یک است زیرا همه مولکول های HCl در آب یونیده می شود . در واقع صورت و مخرج کسر با یکدیگر برابراند .

ب) اگر در محلول هیدروفلوئوریک اسید از هزار مولکول حل شده در دمای اتاق تنها 24 مولکول یونیده شود، درجه یونش آن را حساب کنید

جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 18 شیمی دوازدهم