در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم

1ــ آزمایش های دقیق نشان می دهند که آب خالص رسانایی الکتریکی ناچیزی دارد. این
ویژگی بیانگر وجود مقدار بسیار کمی از یون های هیدرونیوم و هیدروکسید است. در واقع در یک نمونه از آب خالص شمار بسیار ناچیزی از مولکول های H2O به یون های H+(aq) و OH-(aq) یونیده می شوند. جالب این است که اندازه گیری ها و یافته های تجربی در دمای اتاق برای آب و محلول های آبی رابطه زیر را تأیید می کنند:

آ) غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در دمای اتاق برای آب خالص حساب کنید

مطابق معادله واکنش به ازای هر مولکول آب که یونیده می شود یک یون هیدرونیوم و یک  یون هیدروکسید تولید خواهد شد. از این رو در آب خالص [H+]=[OH] است. پس:

image 122

ب) pH آب خالص و محلول های خنثی را در دمای 25 C حساب کنید.

image 123
جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم

2- شکل زیر تغییر غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را هنگام افزودن هر یک از مواد 1 و 2 به آب خالص نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید :

آ) کدامیک از مواد افزوده شده اسید آرنیوس است؟ چرا؟

ماده (2) زیرا باعث افزایش غلظت یون هیدرونیوم در آب شده است .

ب) غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید را در محلول بازی با یکدیگر مقایسه کنید.

در همه محلول های بازی [OH]>[H+] است.

پ) آیا می توان گفت در محلول های اسیدی، یون هیدروکسید وجود ندارد؟ توضیح دهید.

خیر؛ زیرا در همه محلولهای آبی (اسیدی، بازی و خنثی) یون های هیدرونیوم و هیدروکسید وجود دارند اما مقدار آن ها متفاوت است. به طوری که در محلول های اسیدی [H+]>[OH] اما در محلول های بازی [OH]>[H+] است.

3- گروهی از دانش آموزان برای نمایش تغییر غلظت یون های هیدرونیوم و هیدروکسید در محلول های آبی و دمای اتاق الگوی زیر را طراحی کرده اند. جاهای خالی را پرکنید و اساس کار آن ها را توضیح دهید

جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم

این طرح نشان می دهد که برای هر محلول آبی در دمای اتاق، [H+].[OH]=10-14 برقرار است و با افزایش غلظت یکی، از غلظت دیگری کاسته می شود اما همواره در این دما، حاصلضرب غلظت این یون ها برابر با 10-14 است.

4- در نمودار زیر، برای محلول آمونیاک، ستون نشان دهنده غلظت یون هیدروکسید و برای اسید معده، ستون نشان دهنده غلظت یون هیدرونیوم را رسم کنید

جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 26 شیمی دوازدهم