آپدیت

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ شیمی دهم

37

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۶ و ۳۷ شیمی دهم رشته تجربی و ریاضی همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۳۷ شیمی دهم

١- جدول زیر را در نظر بگیرید:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 37 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۳۷ شیمی دهم

آ) آرایش الکترون- نقطه ای اتم‌های داده شده را با آرایش الکترون  نقطه‌ای اتم گازهای نجیب، مقایسه و پیش بینی کنید هر یک از این اتم‌ها در واکنش‌های شیمیایی چه رفتاری خواهد داشت؟

آرایش الکترون – نقطه‌ای گازهای نجیب هشتایی می‌باشد.
با توجه به تعداد الکترون‌های تکی می‌توان پیش بینی نمود که هر یک اتم چند اتصال یا پیوند می‌تواند برقرا کند. برای مثال گروه (۱۶)  دارای ۲ تک الکترون است و می‌تواند ۲ پیوند تشکیل دهد و یا اینکه ۲ الکترون دریافت کرده و به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود برسد.

جوابی دیگر: هشتایی شدن لایه ظرفیت و دستیابی به آرایش گاز نجیب را می توان مبنای میزان واکنش پذیری دانست. برخی اتم ها با از دست دادن الکترون و برخی اتم ها با گرفتن الکترون یا به اشتراک گذاشتن الکترون به هشتایی پایدار می رسند. پیش بینی می شود عناصر گروه ۱ و ۲ و ۱۳ الکترون از دست بدهند و گروه های دیگر الکترون بگیرند مانند گروه ۱۷ و ۱۶ و ۱۵

ب) بررسی‌ها نشان می‌دهد که اغلب این اتم‌ها در طبیعت به صورت یون در ترکیب های گوناگون یافت می‌شود. جدول زیر یون‌های شناخته شده از این اتم‌ها را نشان می‌دهد. اکنون با توجه به آن، درستی پیش بینی‌های خود را بررسی کنید.

عناصر فلزی (گروه‌های ۱، ۲ و ۳)  الکترون از دست می‌دهند و به آرایش گاز نجیب قبل خود می رسند.

 عناصر نافلزی (گروه‌های ۱۵ تا ۱۷) با گرفتن الکترون به آرایش الکترونی گاز نجیب بعد از خود می‌رسند.

 عناصر گروه ۱۴ به طور معمول با به اشتراک گذاشتن الکترون به پایداری می‌رسند.

جوابی دیگر: با توجه به جدول می توان گفت که عناصر گروه های ۱ و ۲ و ۱۳ الگترون از دست می دهند و به یون مثبت تبدیل می شوند و عناصر گروه های ۱۵ و ۱۶ و ۱۷ الکترون می گیرند و به یون منفی تدیل می شوند و به آرایش پایدار گاز نجیب می رسند.

٢- با توجه به جدول بالا در هر مورد با خط زدن واژۀ نادرست، عبارت داده شده را کامل کنید.

آ) اگر تعداد الکترون‌های ظرفیت اتمی کمتر یا برابر با (سه / چهار) باشد، آن اتم در شرایط مناسب تمایل دارد که (تعدادی از / همۀ) الکترون‌های ظرفیت خود را از دست بدهد و به (کاتیون / آنیون) تبدیل شود.

ب) اتم عنصرهای گروه ۱ و ۲ در شرایط مناسب با (از دست دادن / گرفتن) الکترون به (کاتیون / آنیون) تبدیل می‌شوند که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب (پیش / پس) از خود را دارند.

پ) اتم عنصرهای گروه ۱۵ و 16، ۱۷ در شرایط مناسب با (از دست دادن / به دست آوردن) الکترون به (کاتیون / آنیون) هایی تبدیل می‌شود که آرایشی همانند آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره خود را دارد.

٣- پیش بینی کنید اتم عنصرهایی که به ترتیب در خانه‌های شمارۀ ۷ و ۱۲ جدول دوره‌ای جای دارد، در شرایط مناسب به چه یون‌هایی تبدیل می‌شود؟

عنصر خانه (7) در گروه (۱۵) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب هم دوره‌ی پس از خود ۳ الکترون دریافت می-کند و به یون X   تبدیل می‌شود. 

عنصری خانه  12 در گروه (۲) قرار دارد؛ بنابراین برای رسیدن به آرایش الکترونی گاز نجیب دوره قبل از خود ۲ الکترون از دست می‌دهد و به یون X  تبدیل می‌شود. 

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه