در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم

اکسیژن نافلزی فعال است که با اغلب فلزها واکنش می دهد و آنها را به اکسید فلز تبدیل می کند، درحالی که با برخی فلزها مانند طلا و پلاتین واکنش نمی دهد. شکل زیر الگوی ساده ای از واکنش بین اتم های روی و اکسیژن را با ساختار لایه ای اتم نشان می دهد.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم

آ) کدام ساختار اتم روی و کدام یک اتم اکسیژن را نشان می دهد؟

 از سمت چپ نخستین ساختار مربوط به اتم روی و دومین ساختار مربوط به اتم اکسیژن است .

ب) کدام اتم الکترون از دست داده و کدام الکترون گرفته است؟

اتم روی الکترون از دست داده و اتم اکسیژن الکترون گرفته است .

پ) اگر گرفتن الکترون را کاهش  و از دست دادن الکترون را اکسایش بنامیم، کدام گونه کاهش و کدام اکسایش یافته است؟

اتم روی ، اکسایش و اتم اکسیژن ، کاهش یافته است .

ت) شیمی دان ها هریک از فرایندهای گرفتن و از دست دادن الکترون را با یک نیمواکنش نمایش می دهند که هر نیم واکنش باید از لحاظ جرم (اتم ها) و بار الکتریکی موازنه باشد. اینک با قرار دادن تعداد معینی الکترون، هریک از نیم واکنش های زیر را موازنه کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 40 شیمی دوازدهم

ث) کدام یک از نیم واکنش های بالا، نیم واکنش اکسایش و کدام یک نیم واکنش کاهش را نشان می دهد؟چرا؟

نیم واکنش نخست اکسایش است زیرا در آن اتم های روی الکترون از دست داده اند ( نیم واکنش تولید الکترون ) و نیم واکنش دوم ، کاهش است زیرا در آن اتم های اکسیژن الکترون گرفته اند . ( نیم واکنش مصرف الکترون ).

ج) ماده ای که با گرفتن الکترون سبب اکسایش گونه دیگر می شود، اکسنده  که با دادن الکترون سبب کاهش گونه دیگر می شود، کاهنده نام دارد. در واکنش روی با اکسیژن، گونه اکسنده و کاهنده را مشخص کنید

روی گونه کاهنده و اکسیژن گونه اکسنده است .