جواب با هم بیندیشیم صفحه 45 شیمی دوازدهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 45 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 45 شیمی دوازدهم

شکل زیر نمای ذره ای از سلول گالوانی روی ــ مس (Zn_Cu) را نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 185

آ) نیم واکنش‌های انجام شده در هر نیم سلول و واکنش کلی سلول را بنویسید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 45 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 45 شیمی دوازدهم

ب) آند  الکترودی است که در آن نیم واکنش اکسایش و کاتد الکترودی است که در آن نیم واکنش کاهش رخ می دهد. با این توصیف، کدام الکترود نقش آند و کدام نقش کاتد را دارد؟

روی الکترود آند و مس الکترود کاتد است .

پ) در مدار بیرونی، حرکت الکترون ها در چه جهتی است؟ چرا؟

حرکت الکترون ها در مدار بیرونی از نیم سلول روی به سوی نیم سلول مس است . زیرا فلز روی با واکنش پذیری بیشتر نسبت به فلز مس ، الکترون از دست می دهد و باعث شارش الکترون ها در مدار بیرونی می شود .

ت) توضیح دهید چرا پس از مدتی جرم تیغه روی کم و جرم تیغه مس زیاد شده است؟

با گذشت زمان و انجام نیم واکنش اکسایش در آند ، اتم های بیشتری از تیغه ( الکترود ) روی اکسایش یافته . در حالی که همزمان با آن با انجام نیم واکنش کاهش در کاتد ، کاتیون بیشتری کاهش یافته و به شکل اتم های مس بر سطح تیغه ( الکترود ) مس می نشیند .

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه