جواب با هم بیندیشیم صفحه ۴۷ شیمی دهم


haladars آبان 20, 1401 دقیقه مطالعه
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۴۷ شیمی دهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 47 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 47 شیمی دهم

1) در شکل زیر، تغییر دما و برخی اجزای سازنده هواکره برحسب ارتفاع از سطح زمین نشان داده شده است. با توجه به آن:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 47 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 47 شیمی دهم

آ) آیا روند تغییر دما در هواکره را می توان دلیلی بر لایه ای بودن آن دانست؟ توضیح دهید.

بلی چون با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای آن به طور نامنظم تغییر کرده است. یعنی ابتدا تا چند کیلومتر دما کاهش و سپس افزایش یافته است.

ب) آیا به جز اتم و مولکول، ذره های دیگری هم در این لایه ها هست؟ علت ایجاد آنها را توضیح دهید.

بله – وجود یون ها نشان می دهد که تابش های کیهانی باعت جدا شدن الکترون از اتم ها و مولکول شده است.

2) دما و فشار هواکره، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی های آن است. با توجه به شکل زیر، مشخص کنید با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

image 170

فشار کاهش یافته است و این نشان می دهد که با افزایش ارتفاع گاز ها رقیق شده اند به عبارتی تعداد ذرات در واحد حجم کاهش یافته است.

برچسب‌ها :

دیدگاه شما

0 دیدگاه