آپدیت

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۴۹ شیمی دهم

49

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۴۹ شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب صفحه ۴۹ شیمی دهم

۱) در شکل زیر، تغییر دما و برخی اجزای سازنده هواکره برحسب ارتفاع از سطح زمین نشان داده شده است. با توجه به آن:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 49 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۴۹ شیمی دهم

آ) آیا روند تغییر دما در هواکره را می توان دلیلی بر لایه ای بودن آن دانست؟ توضیح دهید.

بلی چون با افزایش ارتفاع از سطح زمین دمای آن به طور نامنظم تغییر کرده است. یعنی ابتدا تا چند کیلومتر دما کاهش و سپس افزایش یافته است.

پاسخی دیگر: بله، با توجه به نمودار، تفاوت غلظت گازها و روند کاهشی یا افزایش دما می‌تواند دلیلی بر لایه‌ای بودن هواکره باشد. انواع مختلفی از مولکول‌ها در لایه‌های مختلف موجودند. برای مثال در لایه‌ی استراتوسفر، غلظت مولکول  بیشتر است. با افزایش ارتفاع در پایین‌ترین لایه دما کاهشی است، در لایه بعدی، دما افزایشی است و سپس در لایه بعدی باز دما کاهشی می‌شود.

ب) آیا به جز اتم و مولکول، ذره های دیگری هم در این لایه ها هست؟ علت ایجاد آنها را توضیح دهید.

بله – وجود یون ها نشان می دهد که تابش های کیهانی باعت جدا شدن الکترون از اتم ها و مولکول شده است.

جواب دوم: بله، در لایه یونوسفر یون‌های مثبت نیز وجود دارند که در اثر برخورد پرتوهای پرانرژی خورشید با اتم‌ها به وجود آمده‌اند.

۲) دما و فشار هواکره، از جمله عوامل مهم در تعیین ویژگی های آن است. با توجه به شکل زیر، مشخص کنید با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار چه تغییری می کند؟ توضیح دهید.

image 170

فشار کاهش یافته است و این نشان می دهد که با افزایش ارتفاع گاز ها رقیق شده اند به عبارتی تعداد ذرات در واحد حجم کاهش یافته است.

با افزایش ارتفاع از سطح زمین، فشار هوا کاهش می‌یابد، زیرا تراکم مولکول‌های هوا کم‌تر می‌شود و هوا رقیق‌تر می‌شود.

نکته

برای مشاهده گام به گام سایر صفحات کتاب کافیست آن را در گوگل به همراه عبارت «حالا درس» جست و جو کنید.

امتیاز شما به این مقاله

5 از 2 رای

+ارسال دیدگاه

3 دیدگاه ها