در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم

با توجه به جدول زیر به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید.

آ) نمونه ای از هوای مایع با دمای -200 درجه سانتی گراد تهیه کرده ایم. اگر این نمونه را تقطیر کنیم، ترتیب جداشدن گازها را مشخص کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم

دمای جوش ← اکسیژن > آرگون > نیتروزن

ترتیب مایع شدن ← اکسیژن > آرگون > نیتروزن

گازها بر اساس نقطه‌ی جوش از هم جدا می‌شوند. هر کدام نقطه جوش پایین‌تری داشته باشند، زودتر جدا می‌شوند. البته هلیوم در هوای مایع با دمای 200-  به صورت مایع وجود ندارد.
1- هلیم   2- نیتروژن      3- آرگون      4- اکسیژن 

ب) دانش آموزی جداشدن برخی گازها را از هوای مایع مطابق شکل زیر طراحی کرده است. مشخص کنید هر گوی رنگی، نشان دهنده کدام گاز است؟ چرا؟

image 175

در ظرف در باز با توجه به تفاوت دمای جوش گازها یکی یکی جدا می شوند. ابتدا گاز نیتروژن و سپس آرگون جدا می شوند و در انتها گاز اکسیژن باقی می ماند.

قرمز: اکسیژن                     آبی: نیتروژن                  بی رنگ: آرگون

پ) در دمای -80 درجه سانتی گراد اجزای سازنده هوای مایع به کدام شکل وجود دارند؟ چرا؟

جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دهم

در -80 یا 193 کلوین چون دمای جوش اجزای سازنده هوا مایع کمتر از این دماست لذا همگی بالا تر از دمای جوش خود بوده و به شکل گاز هستند.

به شکل گازی (حالت (1)، زیرا در این دما هر سه گاز به نقطه جوش خود رسیده‌اند. 

ت) توضیح دهید چرا تهیه اکسیژن صددرصد خالص در این فرایند دشوار است؟

چون نقطه جوش اکسیژن نزدیک به نقطه جوش آرگون و نیتروژن است و در فرآیند تقطیر همواره مقداری از این گازها به همراه اکسیژن از برج تقطیر خارج می‌شوند.

برچسب شده در: