در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم

1ــ با توجه به واکنش کلی سلول سوختی هیدروژن ــ اکسیژن به پرسش های زیر پاسخ دهید.

آ) ساختار الکترون ــ نقطه ای گونه های شرکت کننده را رسم کنید.

image 195

ب) در هر ساختار:

  • به ازای هر جفت الکترون پیوندی میان دو اتم یکسان، یک الکترون به هر اتم نسبت دهید.
  • به ازای هر جفت الکترون پیوندی میان دو اتم متفاوت، هر دو الکترون را به اتم با خصلت نافلزی بیشتر نسبت دهید.
  • همه الکترون های ناپیوندی روی هر اتم را به همان اتم نسبت دهید.
image 196
جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم

پ) الکترون های نسبت داده شده به هر اتم را بشمارید و آن را از شمار الکترون های ظرفیت همان اتم کم کنید. عدد به دست آمده عدد اکسایش اتم مورد نظر را نشان می دهد.

الکترون های نسبت داده شده به هر اتم را بشمارید و آن را از شمار الکترون های ظرفیت همان اتم کم کنید. عدد به دست آمده عدد اکسایش اتم مورد نظر را نشان می دهد.

2ــ هرگاه بدانید که بیشتر شدن عدد اکسایش، نشان دهنده اکسایش یافتن و کمتر شدنآن نشان دهنده کاهش یافتن اتم هاست، در واکنش زیر گونه های اکسایش یافته، کاهش یافته، اکسنده و کاهنده را مشخص کنید.

image 198

هیدروژن اکسایش یافته؛ زیرا عدد اکسایش آن بیشتر شده و اکسیژن کاهش یافته، زیرا عدد اکسایش آن کاهش یافته است.

3-  دانش آموزی نیم واکنش های انجام شده در نوعی سلول سوختی هیدروژن ــ اکسیژن را به صورت زیر از منابع علمی معتبر استخراج کرده است.

آ) هر یک از نیم واکنش‌ها را موازنه کنید سپس واکنش کلی سلول را به دست آورید.

image 200
جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم

ب) emf این سلول را حساب کنید.

image 199

4ــ با پیشرفت علم و فناوری، سلولهای سوختی تازهای طراحی شدهاند که در آنها به جای گاز خطرناک هیدروژن، گاز متان مصرف میشود. با توجه به معادله واکنش کلی زیر به پرسشها پاسخ دهید:

آ) با تعیین عدد اکسایش اتم ها، گونه های اکسنده و کاهنده را مشخص کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 52 شیمی دوازدهم

ب) از دید محیط زیست گاز هیدروژن چه مزیتی نسبت به گاز متان دارد؟

با سوختن هیدروژن آب تولید می شود و گازگلخانه ای تولید نمی شود، با سوختن متان دی اکسید کربن و آب تولید می شود و یکی از گازهای مهم گلخانه ای بشمار می رود.