در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 57 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 57 شیمی دهم

در آرایش الکترون ـ نقطه ای (ساختار لوویس)، الکترون های لایه ظرفیت اتم ها طوری کنار آنها چیده می شوند که همه اتم های ترکیب از قاعده هشت تایی پیروی کنند. اینک با توجه به آرایش الکترون ـ نقطه ای کربن دی اکسید و بررسی موارد زیر، روشی برای رسم ساختار لوویس مولکول ها بیابید.

image 184

1) شمار کل الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده را حساب کنید. برای این کار، تعداد الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده را با هم جمع کنید.

2) ساختارهای ممکن که در آنها، اتم های کربن و اکسیژن با یک، دو یا سه پیوند به هم متصل شده اند به صورت زیر است:

image 185

3) الکترون های ناپیوندی روی اتم ها را با جفت نقطه نشان دهید، به طوری که پیرامون هر اتم در مجموع، هشت الکترون (پیوندی + ناپیوندی) وجود داشته باشد.

4) از میان ساختارهایی که رسم کرده اید، آنکه ویژگی های زیر را دارد، ساختار لوویس درست ترکیب را نشان می دهد:

* مجموع الکترون های پیوندی و ناپیوندی در مولکول، برابر با مجموع الکترون های لایه ظرفیت اتم های سازنده آن باشد.

* همه اتم ها به آرایش هشت تایی رسیده باشند (اتم هیدروژن همواره یک پیوند تشکیل می دهد، از این رو تنها با دو الکترون پایدار می شود).

راهنمایی: در رسم ساختار لوویس، نمایش پیوند دوگانه بر پیوند سه گانه مقدم است. اکنون با روشی که آموخته اید، ساختار لوویس هر یک از مولکول های زیر را رسم کنید.

آ) SO2

ب) CO

پ) PCl3

ت) HCN

ث) CH2O

پاسخ به صورت زیر خواهد بود:

جواب با هم بیندیشیم صفحه 57 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 57 شیمی دهم

برچسب شده در: