در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 77 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 77 شیمی دهم

1) شکل زیر یک نمونه گاز را درون سیلندری با پیستونی متحرک در دماهای گوناگون نشان می دهد.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 77 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 77 شیمی دهم

آ) با افزایش دما، حجم گاز چه تغییری می کند؟ چرا؟

افزایش –  چون جنب و جوش مولکول ها بیشتر شده، ضربات بیشتری به پیستون روان وارد می کند و آن را به بالا حرکت می دهد.

ب) بین حجم یک نمونه گاز و دمای آن در فشار ثابت چه رابطه ای هست؟ توضیح دهید.

رابطه مستقیم – چون با افزایش دما فاصله میان مولکول های گاز  بیشتر می شود.

2) شکل زیر دو نمونه از یک گاز را در دما و فشار ثابت نشان می دهد. تفاوت حجم این دو را توضیح دهید.

image 98

حجم یک گاز با تعداد مول یا مولکول های آن گاز رابطه مستقیم دارد پس در فشار ثابت با افزایش تعداد مولکول های گاز، حجم گاز افزایش می یابد.

برچسب شده در: