در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 80 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 80 شیمی دهم

معادله واکنش اکسایش گلوکز برای تولید انرژی در بدن به صورت زیر است:

C6H12O6  +  6O2   →   6CO2  +  6H2O  +  Energy

آ) بدن انسان در هر شبانه روز به طور میانگین 2/5 مول گلوکز مصرف می کند. برای مصرف این مقدار گلوکز به چند مول اکسیژن نیاز است؟

جواب با هم بیندیشیم صفحه 81 شیمی دهم

ب) این مقدار اکسیژن هم ارز با چند لیتر اکسیژن در STP است؟

راهنمایی: برای حل می توان یکی از عامل های تبدیل زیر را به کار برد:

1 molO2 / 22.4 LO2    ,     22.4 LO2 / 1 molO2

image 400

پ) این مقدار اکسیژن هم ارز با چند گرم اکسیژن است؟

راهنمایی: برای حل می توان یکی از عامل های تبدیل زیر را به کار برد:

1 molO2 / 32 gO2    ,     32 gO2 / 1 molO2

image 401

ت) دانش آموزی برای یافتن جرم آب تولید شده از اکسایش 2/5 مول گلوکز از عامل های تبدیل در روند زیر استفاده کرده است. هر یک از جاهای خالی را با کمیت مناسب پر کنید.

image 398
image 403

ث) گاز حاصل از اکسایش کامل این مقدار گلوکز در STP چند لیتر حجم دارد؟

image 402

برچسب شده در: