جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم

در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم

واکنش کلسیم کربنات را با محلول هیدروکلریک اسید در دما و فشار اتاق مطابق شکل زیر در نظر بگیرید.

CaCO3 (s) + 2HCl (aq)  →  CaCl2 (aq) + CO2 (g) + H2O (l)

جدول زیر، جرم مخلوط این واکنش را برحسب زمان برای این آزمایش نشان می دهد. با توجه به داده های جدول، به پرسش های مطرح شده پاسخ دهید:

الف) چرا با گذشت زمان از جرم مخلوط واکنش کاسته می شود؟

زیرا در طول واکنش گاز کربن دی اکسید از محلول خارج می شود.

ب) جدول را کامل کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 85 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم

پ) با گذشت زمان جرم گاز آزاد شده چه تغییری می کند؟ چرا؟

افزایش می یابد. زیرا کربن دی اکسید فراورده است و در طول واکنش تولید می شود.

ت) در چه زمانی واکنش به پایان می رسد؟ چرا؟

۵۰ ثانیه پس از شروع واکنش جرم محلول تغییری نکرده است پس واکنش پس از ۵۰ ثانیه به پایان رسیده است.

ث) جدول صفحه بعد را کامل کنید. (۱mol CO2 = 44g)

جواب با هم بیندیشیم صفحه 85 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم

ج) نمودار مول ــ زمان را برای گاز CO2 بر روی کاغذ میلی متری زیر رسم کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 85 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه ۸۵ شیمی یازدهم

چ) سرعت متوسط تولید CO2 با گذشت زمان چه تغییری می کند؟ چرا؟

کاهش می یابد، تغییرات غلظت گاز CO2 نسبت به زمان نشان می دهد که در بازه های زمانی برابر میزان تولید CO2 کاهش یافته است لذا می توان نتیجه گرفت سرعت با گذشت زمان به علت کاهش غلظت واکنش دهنده ها کاهش می یابد

ح) آزمایش نشان می دهد که نمودار مول ـ زمان برای هر سه فراورده در واکنش کلسیم کربنات با محلول هیدروکلریک اسید از هر لحاظ یکسان است. چرا؟

زیرا ضرایب استوکیومتری برای فراورده برابر است لذا به میزان برابر تشکیل می شوند

امتیاز شما به این مقاله

0 از 0 رای

+ارسال دیدگاه