در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم

1) سرعت متوسط تولید گاز آمونیاک در شرایط معینی بر اساس معادله واکنش زیر در گسترۀ زمانی معینی برابر با 4×10^2 mol s^(-1) است.

N2 (g) + 3H2 (g)  →  2 NH3 (g)

الف) سرعت متوسط مصرف N2(g) و H2(g) را در این گسترۀ زمانی حساب کنید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم

ب) سرعت متوسط تولید یا مصرف هر شرکتکننده را به ضریب استوکیومتری آن تقسیم کنید. از حاصل این تقسیم ها چه نتیجه ای می گیرید؟

image 489

پ) حاصل تقسیم در قسمت ب، سرعت واکنش نام دارد. برای این واکنش با استفاده از سرعت متوسط تولید یا مصرف مواد شرکتکننده، رابطۀ سرعت واکنش را بنویسید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم


ت) ارتباط معادلۀ شیمیایی موازنه شده واکنش را با رابطۀ زیر توضیح دهید
.

سرعت متوسط واکنش از تقسیم سرعت تولید فراورده یا سرعت مصرف واکنش دهنده بر ضریب استوکیومتری حاصل می شود

ث) سرعت متوسط کدام ماده با سرعت واکنش برابر است؟ توضیح دهید.

image 493

سرعت اجزایی از واکنش که ضریب استوکیومتری برابر یک دارند با سرعت متوسط واکنش برابر است.

2) قند موجود در جوانه گندم (مالتوز) مطابق واکنش زیر به گلوکز تبدیل می شود.

C12H22O11 (aq) + H2O (l)  →  2C6H12O6 (aq)

این واکنش در دمای ثابت و شرایط معین بررسی شده و جدول زیر، داده های تجربی آن را نشان می دهد. با توجه به آن و نمودار داده شده، به پرسش های زیر پاسخ دهید.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 90 شیمی یازدهم

الف) در سه دقیقۀ نخست، R ̅(گلوکز) و R ̅(مالتوز) را برحسب مول بر لیتر ثانیه حساب کنید.

image 492

ب) سرعت واکنش را در هفت دقیقه نخست و هفت دقیقه دوم حساب کنید. کدام یک بیشتر است؟ چرا؟

سرعت واکنش برابر با سرعت مصرف مالتوز است زیرا ضریب استوکیومتری آن برابر یک است

image 495

سرعت در هفت دقیقه نخست بیش تر است زیرا با گذشت زمان از غلظت واکنش دهنده ها کاسته شده سرعت نیز کاهش می یابد

پ) هر یک از منحنی های a و b مربوط به کدام ماده شرکت کننده است؟ توضیح دهید.

منحنی a مربوط به مالتوز است زیرا با گذشت زمان در حال کاهش است و شیب نمودار منفی است.
منحنی b مربوط به گلوکز است زیرا با گذشت زمان در حال افزایش است و شیب نمودار مثبت است به علاوه شیب نمودار آن بیش تر است زیرا ضریب استوکیومتری بیش تر و شیب تندتری دارد.