در این نوشته با جواب با هم بیندیشیم صفحه 99 شیمی دهم همراه شما هستیم.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 99 شیمی دهم

1- شکل زیر دو محلول از یک نوع حل شونده را در آب نشان می دهد. با توجه به آن به پرسش ها پاسخ دهید.

image 433

آ) کدام کمیت در این محلول ها یکسان است؟

حجم محلول.

ب) کدام کمیت در این محلول ها متفاوت است؟

image 436

پ) اگر هر ذره حل شونده در شکل هم ارز با 0/001 مول باشد، نسبت مول های حل شونده به حجم محلول (برحسب لیتر) را برای هریک از دو محلول به دست آورید.

image 437
جواب با هم بیندیشیم صفحه 99 شیمی دهم

ت) کمیت به دست آمده در قسمت «پ» غلظت مولی نام دارد. آن را در یک سطر تعریف و یکای آن را مشخص کنید.

به شمار مول های حل شونده در یک لیتر یا 1000 میلی لیتر محلول غلظت مولی (مولاریته) می گویند.

image 438

ث) براساس غلظت مولی محاسبه شده، کدام محلول رقیق تر است؟ چرا؟

image 439

محلول سمت چپ با غلظت مولی 0/2 مول بر لیتر، غلیظ تر از محلول سمت راست با غلظت مولی 0/1 مول بر لیتر است.

2- با توجه به شکل، هریک از جمله های زیر را با خط زدن واژه های نادرست کامل کنید.

آ) با افزودن مقداری (حلال / حل شونده) به یک محلول در حجم ثابت، غلظت محلول (کاهش / افزایش) می یابد.

image 434

ب) با افزودن مقداری (حلال / حل شونده) به یک محلولی با غلظفت معین، غلظت محلول (کاهش / افزایش) می یابد.

جواب با هم بیندیشیم صفحه 99 شیمی دهم
جواب با هم بیندیشیم صفحه 99 شیمی دهم

برچسب شده در: