در این نوشته با جواب ببین و بگو صفحه 24 هدیه سوم همراه شما هستیم.

جواب ببین و بگو صفحه 24 هدیه سوم

 1- این تصویر شما را به یاد چه داستانی از کتاب هدیه‌های آسمان کلاس دوم می‌اندازد؟

جواب ببین و بگو صفحه 24 هدیه سوم

 به یاد مهربانی و یتیم‌نوازی پیامبر (ص) می‌اندازد.

 2- این داستان چه ارتباطی با داستان درس دارد؟

پیامبر (ص) با کودکان یتیم مهربان بودند.

گام به گام قسمت های دیگر درس همیشه با من