در این نوشته با جواب بحث گروهی صفحه 56 تفکر و سبک زندگی هشتم همراه شما هستیم.

جواب بحث گروهی صفحه 56 تفکر و سبک زندگی هشتم

ویژگی افرادی که در خویشتنداری قوی یا ضعیف هستند را شناسایی کنید.

image 20

با توجه به هریک از خواسته های ناپسند زیر، پیامد های عدم مهار نفس را در هر مورد در جدولی مانند جدول زیر بنویسید. 

image 21