در این نوشته با جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه پنجم همراه شما هستیم.

جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه پنجم

الف) با توجّه به شعر نام هریک از شاخه های این دسته گل چیست؟

نام هر یک از شاخه ها به صورت زیر می باشد:

جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه پنجم
جواب برایم بگو صفحه 10 هدیه پنجم

ب) آیه‌ی 10 سوره‌ی حُجُرات، کدام شاخه گل‌ها را معرّفی می کند؟

ترجمه‌ی آیه:  مؤمنان برادر یکدیگرند. پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید و تقوای الهی پیشه کنید، باشد که مشمول رحمت او شوید.

مِهر و محبّت : مؤمنان برادر یکدیگرند

رفتار زیبا : پس دو برادر خود را صلح و آشتی دهید

پرهیزگاری : تقوای الهی پیشه کنید